Descripció

Reconstrucció del misidàci triàssic Aviamysis pinetellensis.